Shkruan: Shqipe HOXHA

.Ata janë Ilirët – Epiri, të cilët nuk flasin Helenica, dhe unë kam vdekur këtu duke përsëritur të njëjtën gjë.

They are Illyrians – Epirus, who do not speak Helenica, and I have died here repeating the same thing.

François Louis Fauvel, një mbretëri franceze nga një ishull pranë Athinës (në Pire që ishte një ishull, Marina Zea sot)
Drejt Mbretërisë Franceze, prill 1821

François Louis Fauvel, a French-speaking kingdom from an island near Athens (in Piraeus which was an island, Marina Zea today)
Towards the French Kingdom, April 1821

Mbreti Otto me oborret gjermanë dhe kapitenët arvanitas, të veshur me kostum shqiptar, sepse siç thamë nuk kishte traditë greke. Nuk mund të gjenden këtu grekë të vetëm

King Otto with German courtiers and captains Arvanites,dressed in Albanian costume, because as we said there was no Greek tradition.No single Greeks can be found here.

In 1891 the German historical scholar Arthur Milchhöfer publishes the book “Attica und seine Heutigen” which among other things says: “From what I know, the modern Greek folk songs are fused with old Albanian erotic, lyrical songs and thieves’

Arthur Milchhöfer

Në vitin 1891, studiuesi historik gjerman Arthur Milchhöfer boton librin “Attica und seine Heutigen”, i cili ndër të tjera thotë: “Nga ajo që di unë, këngët folklorike greke moderne janë bashkuar me këngët e vjetra erotike, lirike dhe hajdute shqiptarë”

Arthur Milchhöfer