Shkruan: Shqipe HOXHA

Prof Giuseppe Catalono: Atlantida i zhdukur (12.000 vjet më parë) ishte toka e Ilirëve (Pellazgëve). Të cilët vijnë përmes katastrofës dhe vështruan civilizimet e reja kontinentet (sidomos në Evropë).
Me fjalë të tjera, “Atlantida” ka një kuptim verdik vetëm në gjuhën shqipe që ne do të vazhdojmë ta shtjellojmë … Ajo u quajt gjithashtu “Borei” që do të thotë “e bardhë” nga fjala shqipe “Bore” (Debore). Anglisht = Borë
Prof. Giuseppe Catalono: The disappeared Atlantida (12.000 years ago) was the land of Illyrians (Pellasgians). Who come throught the catastrophe and stared new civilizations over the continents ( especially in Europe ).
In other words, ” Atlantida” has a verdic meaning only in Albanian language that we will keep elaborating…
It was also called “Borei” that means “white” from the Albanian word “Bore”(Debore). English = Snow
Atlantida is a painting by Valentina Plishchina which was uploaded on September 21st, 2012.