Shkruan: Shqipe HOXHA

Hyu ILir i Luftës Medauri, një perëndi mbrojtës i adhuruar nga Ilirët.
Ndër ilirët është dëshmuar gjerësisht kulti i hyjnisë kalorës luftëtar. Ndër ta përmendet hyjnia kalorës i Japodëve, Medauri, paraqitur hipur mbi kalë e me shtizën në dorën e majtë.
Ikonografia ilire me paraqitje të kalit a të hyjnive kalorës është e pasur. Për të siguruar fitore në luftë a fat, në veprime të ndryshme flijonin kuaj.
Po janë të njohura ndër ta dhe sakrifica njerëzore: Në Desareti, në anë të Korçës, afër lumit Eord (Devolli i sotëm) ilirët, për të siguruar fitoren në ndeshjen me ushtrinë pushtuese, si na thonë Kurt Rufi, Flavio Ariani etj, therën aty: tre djem, tri vajza e tre desh të zinj.
Këta ua kishin bërë fli perëndive të tyre, sipas besimit të shenjtë, për t’iu dhënë guxim e siguri përfitore luftëtarëve të tyre.
The cult of the warrior knight deity has been widely witnessed among the Illyrians. Among them is the knightly deity of the Japods, Medauri, depicted riding a horse with a spear in his left hand.
Illyrian iconography with representations of horses or knight deities is rich. Horses were sacrificed in various actions to secure victory in war or luck.
Human sacrifices are also known among them: In Desareti, on the side of Korça, near the river Eord (today’s Devolli), the Illyrians, in order to secure victory in the match with the invading army, as Kurt Rufi, Flavio Ariani, etc. tell us, were slaughtered there : three boys, three girls and three black rams. They had sacrificed to their gods, according to the holy faith, to give courage and security to their warriors.
Illyrian Temple God of War Medauri, a patron deity worshiped by the Illyrians.