Shkruan: Shqipe HOXHA

Filologu dhe gjuhëtari italian Giacomo Devoto sugjeroi një origjinë të Ballkanit proto- ilire.

Il glottologo e linguista italiano Giacomo Devoto ne ipotizzò un’origine balcanica proto-Illirica

^ Gianna G. Buti e Giacomo Devoto, Preistoria e storia delle regioni d’Italia, Sansoni Università, 1974

Enotri ishin një popullsi e lashtë para-romake në Itali, rreth shekullit XV para Krishtit , në një territor të madhësisë së konsiderueshme, nga mori emrin e vet, ENOTRIA (nga emri i Enotrit të birit të Lycaon ), duke përfshirë Cilento , një pjesë e Basilicata dhe Kalabria. Dionisi i Halikarnasit thot që Enotrët ishin kolonistët më të vjetër nga Greqia.

^ Dionisi i Halikarnasit , Antikitetet Romake I 13.2

Polybius u thotë atyre një popull që zotëron çdo virtyt, për ndershmërinë e moralit, mirësisë e natyrës, mikprititëse ndaj të gjithëve dhe të ndryshëm nga grekët për sa i përket fajit dhe mizorisë; i jashtëzakonshëm për respekt fetar ndaj perëndive.

Polibio li dice un popolo in possesso di “ogni virtù, per onestà di costumi, benignità della natura, ospitalità verso tutti, e diverso dagli altri greci per colpe e crudeltà; notevole per religioso rispetto verso gli dei”

Dionisi i Halikarnasit (1 II, 2-4; 12.1), në burimet historike.

« Arkadianët e parë, kaluan vendbanimin e Adriatikut në Itali , të udhëhequr nga Enotro , bir i Lycaon, lindur 17 breza para luftës së Trojanit … ai erdhi në detin tjetër, ai që lahet ne rajonet perëndimore të Italisë. Kjo quhet Ausonia nga Ausoni që banonte në brigjet e saj; … dhe themeloi mbi kodra qendra të vogla të banuara afër njëra-tjetrës, sipas formës së vendbanimit të zakonshëm nga të lashtët. Dhe rajoni i zënë, e cila ishte e madhe, u quajt ENOTRIA dhe enotrie të gjithë njerëzit në të cilën mbretëron ”

Dionigi di Alicarnasso (1 II, 2-4; 12,1), nelle fonti storiche.

«Gli Arcadi primi tra gli attraversato l’Adriatico si stanziano in Italia, condotti da Enotro, figlio di Licaone, nato 17 generazioni prima della guerra di Troia… giunse all’altro mare, quello che bagna le regioni occidentali d’Italia. Questo si chiama Ausonia dagli Ausoni che abitavano le sue rive;… e fondò sulle alture piccoli centri abitati vicini gli uni gli altri, secondo la forma di insediamento consuete dagli antichi. E la regione occupata, che era vasta, fu chiamata Enotria ed enotrie tutte le genti su cui regna»

Gjurmët e vendbanimit të enotrium dolën në dritë në kodrën Palècastro në Tortora gjatë fushatës së gërmimit 2001 – 2005

Tracce dell’abitato enotrio sono venuti alla luce sul colle Palècastro di Tortora nel corso della campagna di scavi 2001-2005

^ G.F. La Torre, Blanda Julia sul Palècastro di Tortora Scavi e ricerche (1990-2005), Di.Sc.A.M. 2006