Shkruan: Shqipe HOXHA

Çamët vendit të tyre i thonë Iperi, vendi i ipeve (ipe = shqipe)
The Chams call their country Iperi, the place of ipe (ipe = Albanian).
Në gjuhën shqipe fjala Epir është sinonim i fjalës sipër, për të treguar banorët që jetonin në anën tjetër të bregut.
Emri Epir është përdorur në kohët e vjetra për të quajtur Toskërinë dhe Gegërinë ose më saktë Shqipërinë.
Historiani Teodor Momsen në veprën e tij monumentale Historia e Romës së Lashtë, i quan trimat epirotë, shqiptarë të lashtësisë
The historian Teodor Momsen in his monumental work The History of Ancient Rome, calls the brave Epirotes, Albanians of antiquity.
^ EPHamp, On Leibniz’s Third Albanian Letter – Zeitschrift fur Balkanologie, Je XVI / 1, 1981 , fq. 34-36
Për epirotët dhe gjuhën e tyre me origjinë ilire, si Lajbnici shprehen edhe J. G. F. Herder, J. E. Tunman, i cili thotë: Edhe në Epir banonin vetëm popuj jogrekë, të cilët flisnin maqedonisht, siç është e njëjtë, me gjuhën ilire .
Por mendim të tillë kishin edhe F. Bop, J. R. F. Ksilander, J. G. F. Han, J. F. Falmerajer, T. Mommsen , P. Kreçmerku thotë: Për tërë grupin veriorë të këtyre fiseve, që nga kufijtë e krahinës së Epirit, qysh herët, të paktën që nga koha e Herodotit, është përdorur emri i përbashkët Ilirët, ose siç quheshin në kohët më të lashta, Hilirët.
For the Epirotes and their language of Illyrian origin, as Leibniz also speaks JGF Herder , JE Tunman, who says: Even in Epirus lived only non-Greek peoples, who spoke Macedonian, as it is the same, with the Illyrian language .
But F. Bop , JRF Xylander, JGF Han, JF Falmerajer, T. Mommsen P. Kreçmerku had the same opinion, says: For the whole northern group of these tribes, from the borders of the province of Epirus, early, at least since the time of Herodotus, the common name Illyrians was used, or as they were called in ancient times, the Illyrians.
Olimpia e Epirit lindi rreth vitit 375 p.e.s me emrin Myrtale. Ajo ishte vajza e mbretit Molossian Neoptolemi në Epir, pjesë e shtëpisë mbretërore Aeacide. Sa për nënën e saj, ajo mungon nga burimet, por disa studiues kanë sugjeruar se ajo ishte një princeshë Chaoniane, në Epirin veriperëndimore. Kjo ndeshje ka kuptim kur merret parasysh marrëdhënia e fortë e Molosëve me Chaonët e tyre fqinjë.
Olympias of Epirus was born around 375 B.C.E. with the name Myrtale. She was the daughter of the Molossian king Neoptolemus in Epirus, part of the Aeacidae royal house. As for her mother, she is absent from sources, but some scholars have suggested that she was a Chaonian princess, in northwestern Epirus. This match makes sense when considering the Molossians’ strong relationship with their neighboring Chaonians.
Olimpia në Profil në një basoreliev italian në shekullin e 18-të nga Pallati perandorak Pavlovsk afër Shën Petersburg, Rusi.