Shkruan: Shqipe HOXHA

Gruda është një rajon fisnor historik shqiptar brenda Malit të Zi, përgjatë kufirit malor me Shqipërinë, në lindje të Podgoricës

Gruda is an Albanian historical tribal region within Montenegro, along the mountainous border with Albania, east of Podgorica.

Robert Elsie (19 March 2010). Historical Dictionary of Albania. Scarecrow Press. p. 177. ISBN 978-0-8108-7380-3. Retrieved 13 May 2013.

Rajoni historik fisnor Gruda, siç përshkruhet nga A. Jovićević (1923), përfshin vendbanimet e mëposhtme.

The historical Gruda tribal region, as described by A. Jovićević (1923), include the following settlements:

Dinoša / Dinoshë, Lovka / Llofkë,Pikalj / Pikalë, Prifti / Prift
Selišta / Selishtë, Gornja Selišta / Selishtë e Epërme
Donja Selišta / Selishtë e Poshtme ,Settlements on the left bank of Cijevna:Gurec / Gurrec, Kaljaj / Kalaj,Krševo / Kshevë,Milješ / Milesh, Gornji Milješ / Mileshi i Epërm,Donji Milješ / Mileshi i Poshtëm,Paškala / Passhkallë,Vuljevići / Vulaj
Gornji Vuljevići / Vulaj i Epërm.

In the western half of Gruda lies the small mountain range of Dečić/Deçiq, as well as the river, which runs through Gruda, separating Dečić/Deçiq and the village of Suka, as well as forming the border between the lands of the Gruda tribe and those of Kuči. Dečić/Deçiq and Suka being the largest mountains in Gruda.

Jovićević 1923, p. 24

Kisha e Grudës, e ndërtuar në 1528, kushtuar Shën Mikelit/ St. Michael, i vendosur në qytetin e Mileshit, jo vetëm një pikë referimi kulturore shqiptare, ndërtimi i tij siguron datën më konkrete të referencës nga e cila shqiptarët etnikë gjurmojnë prejardhjen e tyre.

The Gruda Church (Kisha e Grudës), built in 1528, dedicated to St. Michael, is located in the town of Milesh, not only an Albanian cultural landmark, its construction provides the most concrete reference date from which ethnic Albanians in the area trace their ancestry.

Durham, Edith. High Albania. London: Edward Arnold, 1909. (Chapter III).

Church of St. Michael the Archangel. Belogruda

Gruda Albanians, 1913.

Photograph of an Albanian woman from Grudë by Pjetër Marubi