Shkruan: Shqipe HOXHA

Pelio/pelia (πέλιος/πελία). Fjalë epirote për ‘plak/plakë’. Është trashëguar në shqipen plak/plakë dhe rrjedh nga ilirishtja *pelak Lidhet dhe me maqedonishten e lashte pelia ‘njeri i moshuar’. Në greqisht pleqtë quhen gerontes.
Pelagones ishin pleqësia e epirotëve të cilën së pari von Hahn e lidhi me shqipen plak, që është ruajtur në institucionin shqiptar “pleqësia e fshatit”. Rrjedh nga ilirishtja *pelak.
The inherited Epirote words we know are explained in Albanian and not in any other language
Pelio / pelia (πέλιος / πελία). Epirote words for ‘old man / old woman’. It is inherited in Albanian plak / plakë and is derived from the Illyrian * pelak. It is also related to the ancient Macedonian pelia ‘old man’. In Greek elders are called gerontes.
The Pelagones were the elders of the Epirotes, which von Hahn first associated with the old Albanian, which is preserved in the Albanian institution “village elders”. Derived from Illyrian * pelak.
32. Çabej, E. (2014). Studime Etimologjike në Fushë të Shqipes V. Tiranë, f. 281.
33. Blažek, V. (2005). Paleobalkanian Languages: Hellenic languages. Sborník Prací Filozofické Fakulty Brnĕnské Univerzity. N 10, 15-33.
34. von Hahn, J.G. (1854). Albanesische Studien. F. Mauko, Jena, p. 241-242.
35. Demiraj, B. (1998-1999). The Albanian inherited lexicon.
Epirotes dancing in Istanbul, Turkey, 1926