Shkruan: Aleksander HASANAS

Nëse i studiojmë me kujdes fjalët e lashta përdorur nga Homeri në Ylliadë, ato flasin shqip dhe shpjegohen e motivohen shumë me lehtë prej Gegnishtes, gjuhë e etreve tanë pararendës.
Sot po sjellim prej Homerit, Hesoidit, etj., fjalën e lashtë *ἀδάμας; {adámas} me kuptimin e një metali të fortë (‘çeliku’; që nga Hes.), ‘diamant’.
Pra duket qartë se kemi të bëjmë me fjalën shqipe prej gegnishtes: *ἀδάμας; {adámas} = i/e pandame; (i fortë), i pathyeshëm; ‘i pandarë’- Fjalë kjo identike me kuptimin: Adâm; ‘Atom’ grimcë e çdo elementi kimik e pandashme, e pathyeshme [Adam].