Shkruan: Shqipe HOXHA

Në enciklopedinë “Nouveau Petite Laurouse” (Paris 1950), shkruhet: Në përgjithësi konsiderohet se trakët e lashtë, frigjët, lidët, karienët, etruskët, epirotët, ilirët, italianët (samnit dhe oskët) dhe shqiptarët e sotëm, janë degë kryesore të pellazgëve”.
Shpesh i shkruar nga e majta në të djathtë, frigjishtja mund të shkruhet gjithashtu nga e djathta në të majtë dhe drejtimi i shkrimit mund të jetë alternativ ose boustrofedon, megjithëse i rrallë.
Frygishtja lidhet me një dialekt rajonal të quajtur Gjuhët Indo-Europiane; kjo gjuhë i përket armenishtes dhe shqipes.
Mbishkrimi Areyastis
Vendi i zbulimit: Lugina e Midas (Eskişehir)
Gjuha: Frigjiane
Data: Gjysma e parë e shekullit VI para Krishtit
Materiali: Gur gëlqeror
“Bonok, kryeprifti (?) i Βρίγ ες , vendosi/dedikoi (këtë) Nënë Areyastis ”.
Nga 240 mbishkrimet e njohura frigjiane, vetëm 2 përmbajnë më shumë se 10 fjalë. Si një nga këto të dyja, Mbishkrimi Areyastis ka një rëndësi të veçantë për të kuptuar frigishten, pasi është deshifruar tërësisht. Ky mbishkrim është gdhendur në pjesën e përparme të monumentit shkëmbor kushtuar Nënë Perëndeshës Kybele.
Often written from left to right, Phrygian can also be written from right to left and the writing direction may be alternate or boustrophedon, though rare.
Phrygian is connected to a regional dialect called Indo-European Languages; this language is cognate to Armenian, and Albanian.
Areyastis Inscription
Place of Discovery: Midas Valley (Eskişehir)
Language: Phrygian
Date: First half of 6th century B.C.
Material: Limestone
“Bonok, the high priest (?) of the Βρίγες, placed/dedicated (this) Mother Areyastis”.
Of the 240 known Phrygian inscriptions, only 2 contain more than 10 words. As one of these two, the Areyastis Inscription is of particular importance in understanding Phrygian, as it has been entirely deciphered. This inscription has been carved on the front of the rock monument dedicated to Mother Goddess Kybele.