Shkruan: Shqipe HOXHA

Po kështu, Arvanitika asnjëherë nuk është përfshirë në kurrikulat arsimore të shtetit modern Grek. Përkundrazi, përdorimi i tij është dekurajuar fuqishëm në shkolla (dhe në ushtri) përmes ndëshkimit fizik, poshtërimit, ose, viteve të fundit, nxitje të thjeshtë të përdoruesve të Arvanitika (Williams, 1992: 86; Trudgill, 1983: 130-1 ).
Qëndrime të tilla kanë dekurajuar fëmijët të mësojnë gjuhën e tyre amtare në mënyrë që të shmangin diskriminimin dhe vuajtjet e ngjashme (Trudgill, 1983: 130).
Likewise, Arvanitika has never been included in the educational curricula of the modern Greek state. On the contrary, its use has been strongly discouraged at schools (and in the army) through physical punishment, humiliation, or, in recent years, simple incitation of the Arvanitika users (Williams, 1992:86; Trudgill, 1983:130-1). Such attitudes have been discouraging children from learning their mother tongue so as to avoid similar discrimination and suffering (Trudgill, 1983:130).
The Sisters of Greece -19th Century English School
Young woman in Albanian costume (Vincenzo Marinelli, c.1850)
Albanian/Arvanite women.