Shkruan: Shqipe HOXHA

Dallëndyshet ILIRE 🙂
Chelidones (greqishtja e lashtë: Χελιδόνες ) ishte një fis ilir emri i të cilit në greqisht do të thotë ‘ Njeri kërmilli ‘. Ata jetonin në luginat Mat ose Drin .
Chelidones (Ancient Greek: Χελιδόνες) was an Illyrian tribe whose name in Greek meant ‘snail-men’. They lived in the Mat or Drin valleys.
Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, page 98, “… named by the sixth-century writer Hecataeus as neighbours of the Chelidones, the ‘snail-men’, who may have lived on their northern borders towards the Mat or Drin valleys.
Fragmentet e Hekateut gjithashtu përmendin Oidantes si një qytet ‘ilir’, Chelidones si një etnos ‘ilir’ dhe Orgomenae, ‘të vendosura në
Iliri.
The fragments of Hecataeus also mention Oidantes as an ‘Illyrian’ city, the Chelidones as an ‘Illyrian’ ethnos and the Orgomenae, ‘situated in Illyria.
Steph. Byz., 485.1-2 s.v. Οἰδάντιον FGrHist 1 F98); 690.11-12 s.v. Χελιδόνιοι FGrHist 1 F100); 494.16-17 s.v. Ὀργάμη FGrHist 1 F 172, see Matijašić (2011), p. 297-298.
174 CHELIDONES. Family HIRUNDINID^. (Bonaparte.J Genus Hirundo