Shkruan: Shqipe HOXHA

Teutonët një nga fiset kryesore gjermanike, formuan kombin gjerman dhe atë skandinav. “Fiset kryesore, të cilat formuan kombin francez, anglez, gjerman, skandinav, janë frankët, teutonët, gotët, anglo-saksët, normanët, langobardët etj.
Albanet me fame ne mijevjecare (Elena Kocaqi)
The Roman historian Tacitus stated that the Teutons worshiped Mercury; and because dies Mercurii (“Mercury’s day”) was identified with Wednesday (“Woden’s day”)
Historiani romak Tacitus deklaroi se Teutonët adhuronin Mërkurin ; dhe sepse vdes Mercurii (“Dita e Mërkurit”) ishte identifikuar me të Mërkurën.
E mërkura është dita e tretë e javës e kalendarit shqiptar. Emri i saj vjen nga planeti i Merkurit. E mërkura mbahet si dita e tretë e javës në shumë vënde në botë.
E mërkura Kjo ditë në Perandorinë Romake mori emrin sipas kalendarit të tyre nga Mercuri, që ishte shenjtor pagan, lajmëtari Merkur, i shenjti Merkur
Odin , i quajtur edhe Wodan, Woden , ose Wotan , një nga perënditë kryesore në mitologjinë norvegjeze.
Natyra dhe roli i tij i saktë, megjithatë, janë të vështira për t’u përcaktuar për shkak të pamjes komplekse të tij të dhënë nga pasuria e burimeve arkeologjike dhe letrare.
Historiani romak Tacitus deklaroi se Teutonët adhuronin Mërkurin ; dhe sepse vdes Mercurii (“Dita e Mërkurit”) ishte identifikuar me të Mërkurën (“Dita e Woden”), ka pak dyshime se perëndia Woden (forma e hershme e Odin) ishte menduar. Megjithëse Woden u adhurua para së gjithash, nuk ka prova të mjaftueshme për kultin e tij për të treguar nëse ai ishte praktikuar nga të gjitha fiset Teutonike ose për të lejuar të nxirren përfundime në lidhje me natyrën e zotit.
Burime të mëvonshme letrare, megjithatë, tregojnë se në fund të periudhës para-krishterë Odin ishte perëndia kryesore në Skandinavi.
Odin, also called Wodan, Woden, or Wotan, one of the principal gods in Norse mythology. His exact nature and role, however, are difficult to determine because of the complex picture of him given by the wealth of archaeological and literary sources. The Roman historian Tacitus stated that the Teutons worshiped Mercury; and because dies Mercurii (“Mercury’s day”) was identified with Wednesday (“Woden’s day”), there is little doubt that the god Woden (the earlier form of Odin) was meant. Though Woden was worshiped preeminently, there is not sufficient evidence of his cult to show whether it was practiced by all the Teutonic tribes or to enable conclusions to be drawn about the nature of the god. Later literary sources, however, indicate that at the end of the pre-Christian period Odin was the principal god in Scandinavia.
WRITTEN BY: The Editors of Encyclopaedia Britannica