Ministria e Shëndetësisë i ka propozuar Qeverisë së Kosovës masat e reja kufizuese kundër COVID-19.

MSH ka propozuar që masat të lehtësohen për disa sektorë, duke vënë në theks edhe zgjatjen e orarit të qarkullimit në bazë të masave nëpër komuna me rrezik të ulët, të mesëm e të lartë.

Në propozimin e MSH-së thuhet se sa u përket masave për komunat me rrezik të lartë (mbi 150 persona te infektuar për 100.000 banorë brenda javës):

Ndalohet lëvizja e qytetareve jashtë shtëpive/banesave të tyre nga ora 21:30 në orën 05:00, përveç për nevoja emergjente dhe shëndetësore të dokumentuar në, mënyrë te përshtatshme, duke përjashtuar nga kjo masë personelin shëndetësore, të sigurisë, të drejtësisë dhe te ngjashme;

Ndalohen hyrje-daljet e qytetarëve dhe automjeteve në territorin e komunës përkatëse nga ora 21:30 në orën 05:00, përveç:

Personelit shëndetësor, të sigurisë, drejtësisë dhe të ngjashme,

Qytetareve për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim, dhe shitje të mallrave esenciale (ushqim, barna për njerëz dhe kafshë e shpezë),

Operatorëve ekonomik dhe transportit të mallrave/shërbimeve për të siguruar funksionim e zinxhirit te furnizimit,

Kompanive ndërtimore,

Operatoreve që kryejnë pune publike.

Operatoret ekonomik lejohen të punojnë nga 05:00-21:00.

Qendrat tregtare lejohen te punojnë nga 05:00-21:00.

Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga 05:00-21:00, ndërkaq pas orës 21:00 punojnë vetëm me shërbim “porosi me dërgese”.

Institucionet publike dhe private obligohen te punojnë vetëm me staf esencial, përcaktohet me vendim te secilit institucion në veçanti;

Transporti publik lejohet të punojë duke shfrytëzuar deri në 50% te kapaciteteve, duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”;

Taksitë lejohen të punojnë me një (1) pasagjer prapa ose tre (3) nëse janë anëtarë te familjes, duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”;

Institucioneve vartëse të MKRS dhe komunave (siç janë teatrot, bibliotekat, filarmonia, galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qendrat e kulturës me grupe dhe te ngjashme), lejohet te punojnë vetëm deri në orën 21:00 duke shfrytëzuar deri 40% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha aktivitet duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”,

Lejohen aktivitetet sportive në hapësira të mbyllura dhe të hapura, ku gjate stërvitja eve në hapësirat e mbyllura mund te marrin pjese deri 20 persona, ndërsa gjate garave deri 50 persona, gjithmonë bazuar në protokolle vendore dhe ndërkombëtare sportive, si dhe duke u bazuar ne “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”.

Masat për komunat me rrezik të mesëm (prej 76-150 persona te infektuar për 100,000 banorë brenda javës):

Operatoret ekonomik lejohen te punojnë nga 05:00-22: 00.

Qendrat tregtare lejohen te punojnë nga 05:00-22:00.

Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 05:00 deri në ora 22:00, ndërkaq pas orës 22:00 punojnë me shërbim “men me vete” dhe “porosi me dërgesë”.

Të gjitha institucionet publike dhe private këshillohet të reduktojnë stafin bazuar në specifikat e tyre dhe “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”;

Transporti publik lejohet te punoje duke shfrytëzuar deri në 50% të kapaciteteve, duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”;

Taksitë lejohen te punojnë me një (1) pasagjer prapa ose tre (3) nëse janë anëtarë te familjes, duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”;

Institucioneve vartëse te MKRS dhe komunave (siç janë teatrot, bibliotekat, filarmonia, galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qendrat e kulturës me grupe dhe te ngjashme), lejohet te punojnë vetëm deri ne orën 22:00 duke shfrytëzuar deri në 40% te hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe ushtrime), duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”,

Lejohen aktivitetet sportive ne hapësira të mbyllura dhe të hapura, ku gjate stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjate garave deri në 50 persona, gjithmonë bazuar në protokolle vendore dhe ndërkombëtare sportive, si dhe duke u bazuar në “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”,

Lejohen fitneset dhe pishinat e mbyllura për aktivitete individuale rekreative duke shfrytëzuar deri në 40% te 1iapsirave/sipërfaqeve, duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”.

Pavarësisht pikave 36.7, 36.8 dhe 36.9 me lartë, autorizohet Ministria e Shëndetësisë qe bazuar në rekomandimet e IKSHP-s6 te nxjerrë vendime operacionale te ndalojë këto aktivitete.

OBLIGIMET E INSTITUCIONEVE PER ZBATIMLN E MASAVE

Obligohet Ministri i Shëndetësisë që në rast nevoje te nxjerre udhëzime për sqarimin e pikave të këtij vendimi.

Obligohet Ministri i Shëndetësisë, AUVK dhe Policia e Kosovës, që ne bashkëpunim me shtabet emergjente komunave, të mbikëqyrë zbatimin e këtij vendimi dhe të dorëzojnë në Zyrën e Kryeministrit raport javor (çdo të premte deri në orën 16:00).

Obligohet Ministri i Shëndetësisë, SHSKUK dhe IKSHP të dorëzojnë në Zyrën e Kryeministrit raportin javor (çdo të premte deri në orën 16:00) për zbatimin e masave, gjendjen në institucionet shëndetësore, gjendjen epidemiologjike si dhe parashikimet për dy javët në vijim.

Obligohet Ministri i Shëndetësisë që, bazuar në Ligjin nr. 071L-006 për Parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19, të nxjerre vendime operacionale varësisht prej situatës epidemiologjike dhe rekomandimeve te IKSHP-së.

Obligohet Policia e Kosovës dhe inspektoratet përgjegjëse të mbikëqyrin zbatimin e masave dhe vendimeve te tjera në zbatimit të Ligjit Nr.07/L-006 për Parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës se Kosovës.

Për shkelësit e masave, organet kompetente obligohen te shqiptojnë masat ndëshkimore sipas Ligjit nr. 07/1-006 për Parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19 në territorin e Republikës se Kosovës dhe ligjeve të tjera ne fuqi.

I vetmi autoritet që mund të interpretoje këtë vendim është Ministria e Shëndetësisë, ndërkaq çdo institucion tjetër mund të ofroje sqarime për grupet respektive që preken nga ky vendim vetëm pas miratimit të atij sqarimi nga ana e Ministrisë se Shëndetësisë.

Ministria e Shëndetësisë obligohet të publikojë në faqen zyrtare të saj Qarkoren lidhur me sëmundjet kronike, për të cilat sëmundje personat sipas pikës 8 te këtij vendimi lirohen nga paraqitja ne punë.

Dokumenti i plotë i propozimit: