Shkruan: Shqipe HOXHA

Monedhe antike e Maqedonisë, me fjalën SILLA…u ba silla?
Roman Province of Macedonia AR Tetradrachm. Aesillas, Questor, c70 BC. CÆ ΠΡ MAKEΔONΩN, diademed head of Alexander; Q behind / Money chest, club and chair; all within wreath. Fisher 1.
Provinca Romake e Maqedonisë AR Tetradrachm. Ae/silla/s, Questor, c70 para Krishtit. CÆ ΠΡ MAKEΔONΩN, koka e diademuar e Aleksandrit; Q prapa / Gjoks parash, klub dhe karrige; të gjitha brenda kurorës. Fisher 1