Shkruan: Shqipe HOXHA

Panormus (Panormos: Eth. Panormites). Një port në rrethin Chaonia në Epir, i vendosur gati në mes të rrugës midis Oricum dhe Onchesmus. (Ptol. Iii. 14. § 2.) Straboni e përshkruan atë si një liman të madh në mes të maleve Cerauniane (vii. F. 324.) Tani quhet Palerimo. Duhet dalluar nga Panormus, porti i Oricum (Strab. Vii. F. 316), tani Porto Raguseo. (Liqeni, Greqia Veriore, vëll. I. F. 3, 70.)
Panormus (Panormos: Eth. Panormites). A harbour in the district Chaonia in Epeirus, situated nearly midway between Oricum and Onchesmus. (Ptol. iii. 14. § 2.) Strabo describes it as a great harbour in the midst of the Ceraunian mountains (vii. p. 324.) It is now called Palerimo. It must be distinguished from Panormus, the harbour of Oricum (Strab. vii. p. 316), now Porto Raguseo. (Leake, Northern Greece, vol. i. pp. 3, 70.)
Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD