Shkruan: Shqipe HOXHA

Trashëgimia arkeologjike dardane
Dardanët ishin fis Ilir që shtriheshin në mesin e Ballkanit, kryesishtë në Kosovën e sotme dhe rrethinën e saj. Dardanët ishin fisi themelues i Mbretërisë së Dardanisë rreth shekullit IV p.e.s në të cilën bënin pjesë dhe fiset e njohura Thunatët dhe Galabrët. Në përbërjen e kësaj mbretërie hynin edhe fise të tjera më të vogla si p.sh. Diestët, Pirustët
Fjalor enciklopedik shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2008, fq. 417.
Strabon, VII 5,7 (Papazoglu, F. 1969: 439, D 81), cituar sipas, Zef Mirdita: Dardanci i Dardanija u antici, Hrvatski Institut za Povijest, Zagreb, 2015, fq. 23. ISBN 978-953-7840-44-0
Ceka, Neritan (2014) Ilirët deri te shqiptarët. Migjeni, Tiranë, fq. 266, 333, 366
Mack R. Grenzmarken und Nachbarn von Makedonen in Nordern und Westen, Dissertation, Goettingen 1951, fq.172 nxjerr nga Avni K. Këpuska, “QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS”, fq.25, botimi i tretë, Prishtinë 2004
26 prill 2021