Shkruan: Ana HIDA

Në një emision televiziv të Klaus Dona, (kërkues austriak), i cili gjendet dhe në youtube flitet për një piramidë që për shkencëtarët është akoma një mister…? Pa dashur të tregohemi zgjidhësit e mistereve por vetem duke përdorur gjuhën shqipe, për ne që jemi shqiptarë pra shqipfolës, ajo Piramide nuk na duket aq misterioze. Nuk duam të hedhim poshtë edhe studimet e studiuesit gjerman Schildman që fliste 40 gjuhë të huaja por, me një shqipe të thjeshtë piramida misterioze deshifrohet pa problem.

Në vitin 1984 në Lana të Ekuadorit është gjetur një piramidë rreth 25 cm, me 13 e vizatuar me shkallë tullash që të plotat janë rreth 90. Eshtë një nga misteret e ditëve të sotme , sepse kjo piramidë është e vendosur si simbol edhe në një dollarëshin amerikan.

MYSTERIOUS PYRAMID
Two words
In a TV show by Klaus Dona (an Austrian researcher), who is on youtube, there is talk of a pyramid that is still a mystery to scientists. Without wanting to be the solution to the mysteries, but only by using the Albanian language, for those of us who are Albanians, ie Albanian speakers, that Pyramid does not seem so mysterious to us. We do not want to dismiss the studies of the German researcher Schildman who spoke 40 foreign languages but, with a simple Albanian, the mysterious pyramid is deciphered without any problem.
In 1984, a pyramid of about 25 cm by 13 cm was found in Lana, Ecuador painted with brick stairs, all of which are about 90. It is one of the mysteries of today, because the pyramid is also placed as a symbol on the US dollar.

Figura 1.

Edhe në prerjen e një dollarëshit amerikan ndodhet vizatimi i një piramide të gjashme me këtë këtu (figura 1), me piramidën e vogël të zezë të Ekuadorit. Shif figura 2 dhe 3.
There is a similar symbol of a pyramid similar to this here (figure 1), with the small black pyramid of Ecuador. See figure 2 and 3.

Piramida e gjetur, në majen e saj ka një sy, që në errësirë ky sy bëhet fosforeshent. Në bazen e piramidës janë vendosur pika floriri të vegjel, që shëmbëllejnë me hyllësisë e Orionit. Kjo na kujton mënyrën vendosjes së piramidave të Egjiptit në shkretëtirë, por dhe vendi ku u gjet në Ekuador, ndodhet nën hyllësinë e Orionit . Shif figura 4.

On the top of the pyramid there is an eye, which becomes phosphoricent in the dark. At the base of the pyramid there are small golden specs, resembling the deity of Orion. It reminds us of the way the pyramids of Egypt were set in the desert, but also the place where it was found in Ecuador, under the deity of Orion. See figure 4.

Tek ajo piramidë janë gdhendur edhe simbole (shkronja) të vjetra që u përkasin alfabeteve të lashtë-kryesiht të ashtuquajtur “Alfabete pellazgjikë”.
Në pamje të parë guri të jep përshtypjen e lashtësise. Sigurisht ka më shume se 300 vjet por diçka nuk shkon për t’a bërë aq misterioz.
Po si ka arritur guri në Lana të Ekuadorit? Pikave të mëposhtëme do kërkohet t’u jepet përgjigje.

There are old symbols(letters), engraved in the pyramid belonging to the ancient alphabets – mainly the so-called “Pelasgian alphabets”.
At first glance the stone gives the impression of antiquity. Sure, it’s been more than 300 years, but there is something mysterious about it. But, how did the stone reach Lana of Ecuador? The following will be required to be answered:

1-Tashmë dihet se shumë Piramida janë të ndërtuara në të gjithë botën, duke filluar nga ato më të vjetrat me shkallë, e deri tek më modernet. Këto nuk gjenden vetem në Egjipt por në Meksikëe etj, dhe kjo na ben të mendojmë se mijëravjeçarë më parë ishte e njëjta menyrë jetese, bëheshin të njëjta ndërtime biles madhështore, flitej e njëjta gjuhë e adhurohej i njëjti Zot. Këtu kujtojmë historinë e Kullës së Babelit në Bibël,:
“Zoti zbriti në qyetet të shihte Kullen që njerëzit po ndërtonin. Zoti ju tha: ata nuk jane një popull por kanë ( flasin ) të njejten gjuhe; ky eshte fillimi i veprës por kur do të duan t’a bejnë do jetë e pamundur për ta.;Zbresim e ngaterrojmë gjuhen e tyre në menyrë që të mos kuptojnë gjuhët e njeri- tjetrit. Zoti i shpërndau nga aty në të gjithë boten dhe ata ndërprenë ndërtimin e qytetit . Për këtë quhet Babele, sepse aty Zoti ju ( ngatërroj) ndryshoj gjuhen e tërë tokës e nga aty i shpërndau në tërë token.(episodio della Genesi” 11,1-9).
Kulla me tulla u ndërtua mbi lumin Efrate në Sennar ( në Mesapotomia) me qëllim që të arrinte qiellin pra Zotin. Sipas tregimit biblik , në atë kohë njerëzit flsnin të njëjtën gjuhe. Njerëzit donin të arrinin të arrinin qiellin për të bërë emer të madh dhe nuk donin të shpërndaheshin nëpër botë ashtu siç i kishte komanduar Zoti (genesi1:28)

2-Gjithmonë harrojmë se kjo hartë gjeografike e botës nuk ka qenë kështu para mijëra vjetësh siç është sot . Toka është gjithmonë në lëvizje dhe duke qenë në lëvizje trasformohet (sillet ne 24 orë rreth vetes e pastaj rreth diellit për një vit). Duhet të kujtojmë se janë zhdukur kontinente, ishuj, etj, që ne akoma nuk i dimë sepse flejnë nen oqeane ose dete (Atlantida) dhe ishin pikërisht këto toka të humbura të cilat ishin ura lidhëse midis kontinenteve ,që lehtësonin levizjen, jo vetem nga ana fizike por dhe kulturore gjuhësore. Me zhdukjen e tyre është zhdukur dhe një pjesë e historisë por dhe lidhja fizike kontinentit me kontinent.
3-Kjo do të thotë se Kristofor Kolombi nuk e zbuloj për herë të parë Ameriken por e rizbuloj atë . Ai sipas llogaritjeve të tij u nis për në Indi por rizbuloj një kontinet tjetër. Ai kontinent aty kishte qenë, vetem se koha kishte lënë në vend të tij, që për shekuj e mijra vjeçarë të jetonte i ndarë nga pjesa tjetër e botës.
4-Thesari i gjetur, bashkë me “Piramidën e zezë” në Lana të Ekuadorit mendoj se nuk është e vjetër por është vendosur aty posaçërisht sepse:
a- Është gjetur në një shpellë së bashku me objekte të tjera dhe vendi ku u gjet nuk ishte shumë larg hyrjes, (rreth 100 metër), që do të thotë se nuk ishte e ruajtur mirë. Më shumë ishte e mbulur nga bimësia sesa nga vjetërsia.
b- Na ben të mendojmë që ishte vendosur aty përkohësisht, për t’u marrrë në një moment të dytë. Përse nuk është marrë nuk dihet, por ne mund të imagjinojmë (parafytyrojmë), se personat që e kanë dërguar ose jane vrarë, ose kanë vdekur ,duke mos treguar ku kishin fshehur objektet e vendosura aty.
5- “Piramida e zezë”, meqenëse është simbol i Masonëve, mund të jetë vendosur: a- o nga Masonët , b- o nga Jezuitët që ishin të parët që shkelen në token e re së bashku me uzurpatorët duke i njohur mirë ato vende si nga ana gjeografike ashtu dhe nga ana kulturore.
6- Përmasat e vogla të sajë (piramidës) rreth 25 cm e kanë bërë të mundur transportimin lehtësisht biles dhe pa renë ne sy, në udhëtimet drejt kontinentit të ri. Piramida e vogël mund të trasportohej dhe me një çantë dosido duke bërë kalimin nga një kontinent në tjetrin pa problem.
7-Vendosja e e gdhendjeve në një pozicion jo të dukshem , pra në bazë të piramidës na duket me shume si firmë dhe për t’a bërë më të besueshme lashtësinë e saj.
8- Mund të jetë gdhendur edhe për të bërë më të besueshme vjetërsinë e organizates që e punuan e që lejuan edhe trasportuan matanë oqeanit të “Piramidës së zezë”.
9- Sigurisht në Amerike kjo piramidë njihej, sepse dhe vetë Xhorxh Uashingtoni, presidenti i parë i Amerikës ishte mason dhe në kopeshtin e tij gjendej një lulishte në formen e kompasit e të mjeteve të tjera të punës së muratorëve.
10- Kjo do të thotë se në një dollarëshin ajo u vendos aty si shenjë ,si simbol (këtë e shpjegon dhe wikipedia) për t’i dhenë nxitje ekonomisë amerikane, prandaj duhet të jetë vendosur ne monedhen e sajë.
Në pamundësi përdorimi të tastierës për të dhenë shkronjat e vjetra janë të shkruara me dorë. Shkronjat që janë gdhendur tek Piramida e Ekuadorit gjenden në bazen e poshtme të sajë janë: (Shif figurën 5).

1). It is already known that many Pyramids are built all over the world, from the oldest to the most modern. These are found not only in Egypt but in Mexico, etc., and this makes us think that millennia ago the same way of life was made, the same constructions were made, even the same language was spoken and the same God was worshiped. Here we recall the story of the Tower of Babel in the Bible.
“God came down to the cities to see the tower that people were building. The Lord said to you: They are not a people but they speak the same language; this is the beginning of the work, but when they want to do it, it will be impossible for them. We will lower and mix up their language so that they do not understand each other’s languages. The Lord scattered them from there all over the world, and they stopped building the city. This is why it is called Babel, because there, God has mixed up all od the languages of the earth, and from there He has scattered them all over. ( Episode of Genesis 11,1-9)
1-The brick tower was built over the Euphrates River in Sennar (in Mesopotamia) in order to reach heaven, that is, God. According to the Bible, people spoke the same language at the time. People wanted to reach heaven to make a name for themselves and did not want to be scattered around the world as God had commanded them (Genesis 1:28).
2-We always forget that this geographical map of the world was not the same thousands of years ago as it is today. The earth is always in motion, revolving around itself 24 hours a day and then around the sun for a year). We must remember that continents, islands, etc. have disappeared, which we still do not know because they are under the oceans or seas (Atlantis), and it was precisely these lost lands which were the connecting bridges between the continents, which facilitated the movement, not only physically, but also culturally and linguistically. With their disappearance, a part of history and the physical connections between continets have dissappeared.
3-This means that Christopher Columbus did not discover America for the first time but rediscovered it. According to his calculations, he left for India but rediscovered another continent. That continent had been there, only , for centuries and thousands of years to be isolated from the rest of the world.
4-The found treasure, together with the “Black Pyramid” in Lana, Ecuador, is not thjought to be old but is placed there specifically because: a- It was found in a cave with other objects, and the place where it was found was not very far from the entrance (about 100 meters), which means that it was not well preserved. It was more covered by vegetation than by antiquity. b- It makes us think that it was placed there temporarily. It is not known why it was not taken, but we can imagine that the people who sent it were either killed or died, not showing where they had hidden the objects placed there.
5- The “Black Pyramid”, since it is a symbol of the Masons, may have been placed: a- by the Masons, b- by the Jesuits who were the first to be trampled on the new land together with the usurpers knowing those places well, both geographically and culturally.
6- Its small (pyramid) size, about 25 cm has made it possible to easily transport it without being noticable on trips to the new continent. The small pyramid could also be transported in a bag making the transition from one continent to another without a problem.
7- Placing the carvings
in an invisible position, so, at the base of the pyramid it looks more like a signature and to make its antiquity more reliable.
8- It may have been carved to make the organization that worked on and transported the “Black Pyramid” more credible.
9- Of course, this pyramid was known in America, because George Washington himself, the first president of America, was a Mason, and in his garden there was a garden in the shape of a compass and other tools used by masons.
10- This means that l it was placed on the dollar bill as a sign, as a symbol (this is also explained by wikipedia) to give a boost to the American economy, so it hasbeen placed on its currency. in the inability touse the keyboard to spell, the old letters are handwritten. The letters engraved on the Pyramid of Ecuador and found at its base are: (see figure 5)

Figura 5
Këtu më poshtë po jap edhe disa alfabetë të lashtë, ku gjnden shkronja të ngjashme me ato tek “Piramida e zezë”. Shif figurat 6-7-8 të marra nga interneti.

Below I am giving some ancient alphabets, where letters similar to those found in the “Black Pyramid” are found. See figures 6-7-8 taken from the internet

Mendime nga Skender Hushi
Me nxitjen e studiueses Ana Hida, po hyj në diskutim për të dhanë mendimin tem për zbulimin e misterrit (më’ish’terr) të këtij guri të gjetun në nji shpellë të Ekuadorit.
Miratoj dhe admiroj përfundimin e saktë të kësaj studiuesje, që ajo piramidë nuk asht shumë e lashtë…..
Vetëm duke ba krahasimet me fotografitë e simboleve masonike, shifet e njejta kopje e pikturueme dhe e stampueme edhe tek dollarët amerikanë, por edhe tek simbolet e ndryshme masonike. Nëse numërojm “tullat” do shikojm se po të bashkojm edhe gjysmat e tullave, me tullat e plota, na del nji numër rrumbullak =100, që asht nji shkallë gjerarqike e masonëve. Dij që simas organizimeve, kanë edhe shkallë të ndryshme, me 3, me 12, me 33 e me 100 shkallë. Mjafton të kërkosh në internet e do gjindet viti i themelimit të organizatës masonike që ka deri në 100 shkallë gjerarkike, kështuqë, pa hap kompjutrin e pa kërku, mund të them se ai gur nuk asht ma i vjetër se sa në shekullin e XVII. Ajo që më ban përshtypje e më intereson asht gjuha që ka dash të shprehë ai eremit që e ka porosit ate gurë. Pranoj me kënaqësi përfundimin e studiueses Ana Hida që nxjerr shkronjat ZAZE, që simas interpretimit të librave të mij e kuptoj si:-za ze=Zanafilla nis, (big bangu nis me forcën e Zotit). Simboli i syut asht shumë i vjetër. Në Egjyptin e lashtë ishte OSIRI=o siri=asht syu që shef gjithësin[=asht Zoti.

Thoughts by Skender Hushi
At the instigation of the researcher Ana Hida, I am entering the discussion to give my opinion on the discovery of the mystery (me’ish’terr) of this stone found in an Ecuadorian cave.
I acknowledge and admire the exact conclusion of this researcher, that that pyramid is not very ancient… ..
Just by making comparisons with the pictures of the Masonic symbols, the same painted and stamped copies can be seen in the American dollars, but also in the various Masonic symbols. If we count the “bricks” we will see that if we combine the half of the bricks with the full bricks, we get a round number = 100, which is a geranium scale of the Masons. I know that according to the organizations, they also have different degrees, with 3, with 12, with 33 and with 100 degrees. Just search the internet and you will find the founding year of the Masonic organization that has up to 100 gerarchical scales, so, without opening the computer without searching, I can say that that stone is not older than the seventeenth century. What impresses me and interests me is the language that the eremit who ordered the stones wanted to express. I gladly accept the conclusion of the researcher Ana Hida who draws the ZAZE letters, which according to the interpretation of my books I understand as: -za ze = Genesis starts, (big bang starts with the power of God). The eye symbol is very old. In ancient Egypt it was OSIRI – o siri – it is the eye that sees the universe – it is God.

Skender Hushi Studiues- Pellazg (Researcher- Pelasgian-Albania)
Nusha Zhuba Hida Doktore në Teori e Kërkim Shoqëror (Doctor in Social Theory and Research-Itali)
Translator Doctor Flavia Shtjefni- Florida