Shkruan: Preveza ABRASHI

ARMAT-us hyjnija e luftes tek ILIRET !!! – ripostim
Disa nga hyjnitë qe njihen ne Istria, siç janë EIA, MALESOC-US, BORIA dhe IRIA. Në Liburni, ANZOTICA identifikohet me Venusin. Teonime të tjera lokale, përfshijnë LATRA, SENTONA dhe ICA. BIND-US, cili identifikohet me Neptunin, u adhurua në mesin e Japodeve. EN-I, TRITA, MEDAUR-I etj.
Më tej në veri, burimet e nxehta të Topuskos u dedikuan per VIDAS-US dhe THANA, të identifikuar me Silvanin dhe Dianen. Nga Ballkani lindor, kulti i kalorësit trakas u përhap në Iliri gjatë shekujve të parë të eres re. Hyjnija MEDAURUS përmendet në një dedikim në Lambaesis në Afrikë nga një senator romak i lindur ne Risiniumin Ilir dhe duket të jetë identik me kalorës, duke u përshkruar si i hipur mbi kalë dhe mbante një heshtë. Delmatët kishin ARMATUS-in si një zot të luftës.
The mythology of the Illyrians
Some deities are known exclusively from Istria, such as EIA, Malesocus, BORIA and IRIA. In Liburnia, ANZOTICA is identified with Venus. Other local theonyms, include LATRA, SENTONA and ICA. BINDUS, identified with Neptune, was worshipped among the Japodes. Further north, the hot springs of Topusko were dedicated to VIDASUS and THANA, identified with Silvanus and Diana. From the eastern Balkans, the cult of the Thracian horseman spread to Illyria during the early centuries CE. The god MEDAURUS mentioned in a dedication at Lambaesis in Africa by a Roman senator and native of Risinium appears to be identical to the horseman, being described as riding on horseback and carrying a lance. The Delmatae had ARMATUS as a god of war.
Foto nga Muzeu i Butrintit