Shkruan: Shqipe HOXHA

Eshtë një fakt i mirënjohur që Anne Boleyn 1501 – 19 maj 1536 u bë Mbretëreshë pas martesës si gruaja e dytë e mbretit Henry VIII dhe mbretëroi nga 1533 deri në 1536; gjithashtu ajo ishte Marquise of Pembroke. Historia e saj shumë e diskutueshme mbetet një nga më dramatiket e Anglisë, megjithëse historianët britanikë thonë se ajo ishte nga Italia, është një fakt që familja e saj Arbërore e Bolenës, Vlorë, shkoi në Itali pas vdekjes së Gjergj Kastrioti – Skënderbeut.
Ardhja e familjes së saj të pasur në Angli nuk dihet mirë. Vizita e saj me motrën e saj me emrin Mari e cila ishte në oborrin e mbretit vullkanik dhe kriminel, Henry VIII, bëri që mbreti të trullohej nga ajo dhe të anulojë martesën e tij me Mbretëreshën Katherine për t’u martuar në 1533 me Anne Boleyn; Sidoqoftë, Papa i Romës nuk e anuloi martesën e parë. Dhe kjo ndezi fillimin e ndarjes së Kishës Katolike në Angli. Për shkak se Anne Boleyn lindi një vajzë dhe jo një djalë, sepse ajo ishte një përkrahëse e Thomas Cromwell, mbreti e akuzoi atë për tradhti të lartë dhe ja preu kokën më 19 maj 1536.
In a recent article published on Albanian media titled “Mr. Gove: Queen of England Anne Boleyn was of Albanian origin, don’t be afraid of Albanians”, the writer Pirro Prifti reacts over the declarations made recently by the British Minister of Justice, who among other things said that if Albania join EU the Albanian criminal groups will increase in England.
Thus, Prifti makes a detailed analysis of the situation and argues that Gove’s declarations are not well based.
Through the analyze he reminds Michael Gove that the Queen of England, Anne Boleyn, was of Albanian origin and suggested to him free himself from these baseless nightmares.
In the section about the origin of Anne Boleyn he writes:
It is a well-known fact that Anne Boleyn 1501- 19 May 1536 became Queen after marriage as the second wife of King Henry VIII and reigned from 1533 to 1536; also she was the Marquise of Pembroke. Her very controversial history remains one of the most dramatic of England, although British historians say she was from Italy, it is a fact that her Arber family of Bolena, Vlore, went to Italy after the death of Gjergj Kastrioti – Skanderbeg.
The arrival of her wealthy family in England is not well known. Her visit to her sister named Mary who was in the court of the voluptuary and criminal King, Henry VIII, made the king to get stunned by her and to annul his marriage with Queen Katherine to get married in 1533 with Anne Boleyn; However, Pope of Rome did not canceled the first marriage. And this sparked the beginning of the separation of the Catholic Church in England. Because Anne Boleyn was born a girl and not a boy, because she was a supporter of Thomas Cromwell, the king accused her of high treason and beheaded her on May 19, 1536
Anne Boleyn-Marchioness of Pembroke
Një pikturë e hershme e shekullit të 20-të të Anne Boleyn duke gjuajtur me Mbretin; burimi: Wikipedia
Monumental brass to Thomas Boleyn, St Peter’s Church, Hever
Anne’s sister Mary Boleyn
Anne Boleyn by Hans Holbein the Younger