Shkruan: Shqipe HOXHA

Nga popullata e substraktit para-Roman të Venetisë, emri i një populli antik me origjinë ndoshta ILire

From the Pre-Roman substrate population of the Venetī, name of an ancient people of possibly Illyrian origin

Titus Livius, Ab Urbe Condita, Libri 1, Kapitulli 1:

“Antenori lundroi në pjesën më të largët të Adriatikut, i shoqëruar nga një numër enetasish që ishin drejtuar nga Paflagonia nga një revolucion dhe pasi humbën mbretin e tyre Pylaemenes para Trojës po kërkonin një vendbanim dhe një drejtues.

Fuqia e kombinuar e Enetasve dhe Trojanëve mundi Euganei, i cili banonte midis detit dhe Alpeve dhe pushtoi tokën e tyre. Vëndi ku ata u nisën u quajt Trojë, dhe emri u shtri në rrethinën përreth; i tërë kombi quhej Veneti ”.

Titus Livius, Ab Urbe Condita, Book 1, Chapter 1: “Antenor sailed into the furthest part of the Adriatic, accompanied by a number of Enetians who had been driven from Paphlagonia by a revolution and after losing their king Pylaemenes before Troy were looking for a settlement and a leader. The combined force of Enetians and Trojans defeated the Euganei, who dwelt between the sea and the Alps and occupied their land. The place where they disembarked was called Troy, and the name was extended to the surrounding district; the whole nation were called Veneti.”

Vittore Carpaccio, Santa Scuola degli Albanesi, Venice